Privacy Statement

Vooraf 
Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen we u op de hoogte brengen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, alsook wanneer u gebruikt maakt van onze diensten.

De wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens
Met ingang van 25 mei 2018 is een wetgeving van kracht die uw rechten regelt met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak GDPR genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens, en verwerkingen. De betrokkene, dat bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruikt maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw email adres, maar ook uw contacten met ons, uw voorkeuren met betrekking tot het pand dat u zoekt, of wat u ons in een contactformulier hebt meegedeeld. Wat we met uw persoonsgegevens doen, is ze verwerken. Dat gaat van opvragen, opslaan tot gebruiken voor meerdere doeleinden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
BVBA Het immohuis is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?
A. Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

B. Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder
Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van het immohuis (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder):
Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde. Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door het immohuis opgevraagd bij de overheid of technische experten.

Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract
Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.
Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult. Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst zoals bijvoorbeeld de rijksregisternummer. Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

Welke persoonsgegevens bewaren we van U?
We overlopen hieronder per categorie van het type klant hoe we uw persoonsgegevens verwerken en bewaren.

VRIJBLIJVENDE DIENSTEN
De natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze gratis diensten (zoals zoekopdrachten bewaren, schatting van een pand, contactformulier) zonder een overeenkomst te ondertekenen.

Sommige van onze diensten zijn geheel vrijblijvend. In dat geval verwerken we enkel die gegevens die nodig zijn voor deze dienst.
Deze diensten zijn onder meer: de aanmaak van een profiel, het bewaren van zoekopdrachten, een schatting van uw pand, het invullen van een contactformulier, het inschrijven op een nieuwsbrief. Bij de aanmaak van een profiel kunnen volgende gegevens worden opgevraagd: identificatiegegevens en contactgegevens. Bij het bewaren van een zoekopdracht wordt naast een emailadres de informatie bewaard die nodig of nuttig is om de door u gevraagde zoekopdracht op te stellen. Een schatting van uw pand vergt een zekere investering en het is normaal dat wij uiteenlopende persoonsgegevens kunnen bewaren, zoals pandgegevens, identificatiegegevens, contactgegevens, de reden waarom u de schatting vraagt. Het laten uitvoeren van een schatting houdt toestemming in voor het verzamelen van deze gegevens. Eenmaal een schatting is uitgevoerd, bewaren wij deze schatting, dit zowel op basis van uw toestemming als een gerechtvaardigd belang, als uit mogelijke aansprakelijkheid uit deze schatting. Bij het invullen van een contactformulier bewaren we uw contactgegevens en uw vraag of opmerking, alsook elke verdere communicatie. Bij het inschrijven voor een nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bewaard. Behalve zoals hierboven aangegeven, gebeurt elke verwerking binnen het kader van uw toestemming. We slaan deze persoonsgegevens op zolang de verwerking loopt en tot 6 maand of meer na uw laatste activiteit.

KANDIDAAT-HUURDER
De kandidaat-huurder die ons in de context van een specifiek pand of in het kader van het zoeken van een huurwoning in het algemeen, ons uitgebreide informatie levert, en eventueel één of meerdere panden bezoekt.

U bent een kandidaat-huurder van zodra u zich hiertoe expliciet gemeld hebt bij ons. Voor een kandidaat-huurder zijn volgende verwerkingen mogelijk. Een pre-screening laat toe uw huurdersprofiel vast te leggen. Het gaat hier geenszins om een “geautomatiseerde beslissing”. We verzamelen deze gegevens om u panden te laten bezoeken die aan uw wensen kunnen voldoen en om u geen panden te laten bezoeken die op zekere wijze geen match voor u zijn. Deze persoonsgegevens omvatten mogelijks: uw loonfiche of gegevens omtrent uw inkomen, uw gezinssituatie, vanaf wanneer u wil huren, uw budget, alsook alle informatie omtrent het gewenste pand. Wordt een pand bezocht, dan noteren we dit ook. Bij het aangaan van een huurovereenkomst worden alle gegevens, nodig om de huurovereenkomst te kunnen afsluiten, verzameld en bewaard.

Deze persoonsgegevens bewaren we met het oog op het eventueel aangaan van een huurovereenkomst. De wettelijke basis voor de verwerking is dan ook de “precontractuele fase”. De opslagperiode van de persoonsgegevens bedraagt minstens 6 maand, hangt verder af van uw graad van activiteit als kandidaat-huurder, en kan binnen een redelijk kader verlengd worden, teneinde een lange termijn profiel van u als huurder op te stellen. Wordt op basis van uw verminderde activiteit als kandidaat-huurder beslist uw gegevens niet langer te verwerken, dan kan u hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht.
Tekent u een huurovereenkomst, dan moeten we de persoonsgegevens minstens 10 jaar bewaren voor onze contractuele aansprakelijkheid.

KANDIDAAT KOPER
de kandidaat-koper die ons in de context van een specifiek pand of in het kader van het zoeken van een koopwoning in het algemeen, ons uitgebreide informatie levert, en eventueel één of meerdere panden bezoekt.

U bent een kandidaat-koper van zodra u zich hiertoe expliciet gemeld hebt bij ons. Voor een kandidaat-koper verwerken we volgende persoonsgegevens. We bewaren uw naam, e-mailadres en gsm-nummer. We noteren uw wensen en noden betreffende het pand dat u zoekt, alsook enige andere informatie die u ons meedeelt betreffende uw situatie of waarvan wij begrijpen dat ze nuttig kan zijn bij het vinden van een geschikt pand. Als u een pand bezoekt, dan noteren we dit als activiteit, verbonden met dit pand. De verkoper, die via een online profiel toegang heeft tot het activiteitenverslag, ziet enkel dat een bezoek heeft plaatsgevonden. Als u een bod doet, bewaren we uw bod, en het antwoord van de verkoper. Wordt een bod of tegenaanbod aanvaard, dan worden alle wettelijke gegevens, nodig om een compromis te kunnen opstellen, verzameld en bewaard (zoals een kopie of een uitlezing van uw identiteitskaart). Het compromis wordt eveneens bewaard. Hebt u sterke interesse getoond in een pand of hebt u een pand bezocht, en eindigt onze opdracht zonder verkoop van het pand, dan ontvangt de verkoper via een aangetekend schrijven een lijst van alle (ernstige) kandidaat-kopers. Deze lijst bevat uw naam, uw emailadres en een gedeeltelijk onleesbaar gemaakt gsm-nummer. Wij geven uw gegevens door aan de verkoper wegens een dwingend gerechtvaardigd belang, met name wegens dwingende contractuele bepalingen in de verkoopopdracht. Dit betekent dat u zich hiertegen niet kan verzetten. Volgende voorzorgsmaatregelen worden in dit kader getroffen: het is de verkoper verboden u op basis van die lijst rechtstreeks te contacteren, het is hem of haar eveneens verboden aan eender wie te melden dat u op die lijst staat, alsook deze lijst door te geven; en na 6 maand is de verkoper verplicht de lijst te vernietigen, alsook elke kopie of scan die hij of zij hiervan mocht hebben. Daarnaast is het mogelijk dat wij deze lijst zelf doorgeven aan een vastgoedmakelaar die de verkoopopdracht overneemt, of met wie wij samenwerken.

Behalve ingeval hierboven vermeld, gebeurt de verwerking op basis van uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang om u beter van dienst te kunnen zijn. Uw gegevens worden voor een minimum van 2 jaar bewaard.
Doet u een bindend bod, tekent u een koopbelofte of compromis, dan moeten we de persoonsgegevens minstens 10 bewaren voor onze contractuele aansprakelijkheid.

DE VERHUURDER
partij met wie een verhuuropdracht wordt ondertekend.

In het kader van een verhuuropdracht bewaren we alle gegevens, nodig om de verhuuropdracht te kunnen uitvoeren, zoals pandgegevens, uw identiteit en contactgegevens. We bewaren eveneens bijkomende informatie die wij vernemen aangaande het pand of andere nuttige informatie om een passende huurder voor uw pand te zoeken. Gelieve te noteren dat de GDPR verbiedt persoonsgegevens te verwerken aangaande ras, godsdienst, seksuele oriëntatie, gezondheid, zodat de “andere nuttige informatie” die we noteren op geen enkele wijze op dergelijke zaken betrekking kan hebben.

Persoonsgegevens worden bewaard om de verhuuropdracht te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens worden, gezien de wettelijke verplichtingen terzake en gezien onze contractuele aansprakelijkheid, minstens 10 jaar bewaard.
Vertrouwt u ons de opdracht toe voor het opstellen van een EPC, elektrisch conformiteitsattest, dan worden de nodige persoonsgegevens doorgestuurd naar onze partner. Wordt een huurovereenkomst afgesloten, dan worden die gegevens bewaard die nodig zijn om de huurovereenkomst te kunnen opstellen.

Beslist u dat uw pand op één of meerdere immo-portaalsites wordt gepubliceerd, dan sturen wij naar deze portaalsite enkel de pandgegevens, dus geen contactgegevens, noch andere gegevens van u zelf.

DE VERKOPER
partij met wie een verkoopopdracht wordt ondertekend

In het kader van een verkoopopdracht bewaren we alle gegevens, nodig om de verkoopopdracht te kunnen uitvoeren, zoals pandgegevens, uw identiteit en contactgegevens. We bewaren eveneens bijkomende informatie die wij vernemen aangaande het pand of andere nuttige informatie om een passende koper voor uw pand te zoeken. De persoonsgegevens worden, gezien de wettelijke verplichtingen terzake en gezien onze contractuele aansprakelijkheid, minstens 10 jaar bewaard.

Vertrouwt u ons de opdracht toe voor het opstellen van een EPC of elektrisch conformiteitsattest, dan worden de nodige persoonsgegevens doorgestuurd naar onze partner. Wordt een compromis afgesloten, dan worden die gegevens bewaard die nodig zijn om het compromis te kunnen opstellen. Beslist u dat uw pand op één of meerdere immo-portaalsites wordt gepubliceerd, dan sturen wij naar deze portaalsite enkel de pandgegevens, dus geen contactgegevens, noch andere gegevens van u zelf. Zie verder voor belangrijke informatie omtrent uw mogelijke verantwoordelijkheden als verkoper.

DE BEWONER
De persoon die een pand betrekt, waarbij deze bewoner niet de verhuurder of verkoper is bij de transactie.

In het kader van een verkoop- of verhuuropdracht bewaren we alle gegevens, nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren, namelijk uw contactgegevens. Die behouden we tot de opdracht is afgerond. Daarna worden de gegevens verwijderd indien u geen verdere relatie meer heeft met ons kantoor.

DE PROSPECT
De natuurlijke persoon die wij contacteren of die ons contacteert met het oog op het te koop of te huur stellen van een pand van deze persoon.

We onderscheiden de prospect die ons benadert en de actief benaderde prospect. Wanneer u ons zelf vrijblijvend benadert met het oog op een eventuele verhuur- of verkoopsopdracht, bewaren we uw identiteit, uw contactgegevens, de informatie die wij verkrijgen omtrent uw pand, en overige informatie die ons toelaat uw pand en de context of de reden van uw contact in te schatten. We doen dit laatste op basis van een gerechtvaardigd belang, met name een efficiënte behandeling van deze vrijblijvende contactname. De gegevens die u ons bezorgt, bewaren wij standaard 2 jaar. Het kan ook gebeuren dat wij u contacteren, als wij vernemen dat u uw woning mogelijk te koop of te huur stelt of wil stellen. Publiek gemaakte contactgegevens kunnen, conform de GDPR, worden opgeslagen. Wenst u verdere contacten met ons, dan zullen we uw persoonsgegevens behandelen zoals wij doen voor mensen die ons spontaan contacteren. Wenst u niet meer door ons gecontacteerd te worden, of enkel na een bepaalde tijd (bvb. drie maand), dan noteren we dit, en niet meer.

HISTORISCHE GEGEVENS
Historische gegevens zijn persoonsgegevens die in onze databank zitten van vóór 25 mei 2018, datum van inwerkingtreding van de GDPR.

Voor die personen met wie we een overeenkomst hebben lopen of waarvoor we een wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van persoonsgegevens, blijven we die persoonsgegevens uiteraard bewaren zolang als nodig.

Wat met gegevens, ontvangen van derden, zoals immo portaalsites?
Panden, zowel te huur als te koop, kunnen worden gepubliceerd op immo-portaalsites. Immo-portaalsites bevatten mogelijkheden voor zoekopdrachten, en om uw contactgegevens te verzamelen en op te slaan. Met uw toestemming geeft een portaalsite ons uw contactgegevens door, alsook het pand waarin u bent geïnteresseerd.

Uw verantwoordelijkheden als verkoper.
Het is om meerdere redenen mogelijk dat de verkoopopdracht die u ons hebt toevertrouwd, eindigt zonder de verkoop van uw pand. In dat geval ontvangt u na beëindiging van onze opdracht de lijst van de kandidaat-kopers die uw pand hebben bezocht of ernstige interesse erin hebben getoond. Deze lijst bevat persoonsgegevens van deze kandidaat-kopers, met name naam en voornaam, e-mailadres en het gsm-nummer, dit laatste eventueel gedeeltelijk. Ook als particulier hebt u in verband met die lijst verplichtingen onder de GDPR en bent u verwerkingsverantwoordelijke van deze lijst. U krijgt van ons de toelating de persoonsgegevens op deze lijst gedurende 6 maand na ontvangst te bewaren en in te kijken. Het is u verboden deze persoonsgegevens aan eender wie en op eender welke wijze te communiceren of met eender wie te delen, tenzij met een vastgoedmakelaar met wie u wenst in zee te gaan. Het is u eveneens verboden actief elk contact te zoeken met deze personen. Na 6 maand bent u verplicht deze lijst te vernietigen, alsook elke kopie, scan en foto ervan.

Wat zijn de verwerkingsdoeleinden?
Het immohuis zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

Het immohuis verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op het immohuis rusten
  • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen
  • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het immohuis, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
  • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

BVBA HET IMMOHUIS verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Wat zijn de rechtsgronden van de verwerking?
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

overmaken aan derden
We geven uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming door aan derden, of of basis van een wettelijke verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissingen of zoals hierboven besproken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
BVBA HET IMMOHUIS maakt daarnaast wel gebruik van verwerkers die in opdracht van het immohuis verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en die zorgen voor de goede technische werking van de website. Deze verwerkers garanderen uw privacy via een verwerkersovereenkomst die wij met hen afsluiten.

bewaarperiode van de gegevens
Het immohuis zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
BVBA HET IMMOHUIS hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

BVBA HET IMMOHUIS neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van het immohuis gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal het immohuis onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal het immohuis u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Rechten van de betrokkene

1. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker en bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@hetimmohuis.be .

Wijzigingen aan dit privacybeleid.
We streven ernaar dit privacybeleid stabiel te houden. Toch kan het om diverse redenen nodig zijn om uitzonderlijk dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom deze pagina geregeld op wijzigingen.

Direct marketing.
Onder "Direct Marketing" wordt alle rechtstreekse communicatie tussen ons en uzelf verstaan die als doel heeft om u te informeren over producten en diensten of om uw klantenprofiel bij te werken, en die niet valt onder de e-mails, uitgestuurd in het kader van gepersonaliseerde zoekopdrachten voor panden. U kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door in dergelijke email op de uitschrijfknop te drukken of door ons hierover te contacteren.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?
Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

  • via e-mail: info@hetimmohuis.be
  • via telefoon: 012/26 22 05
  • per post: ABEELPLEIN 15 – 3840 BORGLOON